انجمن های تخصصی مشکلات تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اعلام کنند
تصمیمات بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی (با محوریت محصولات دخانی)

انجمن های تخصصی مشکلات تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اعلام کنند

بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی با محوریت دخانیات در سالن جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورخ 1401/07/24 برگزار شد.

در این جلسه تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد:

1. گزارش ستاد صنایع دخانی درخصوص پیشرفت طرح مبارزه با قاچاق و تقلبی کالای دخانی مطرح و مقرر گردید:

الف) ستاد یادشده نسبت به هماهنگی و تعامل با ادارات کل صمت استانهای کشور نسبت به برگزاری طرحهای اقدام محور در سطح عرضه برای سایر استانها (به غیر از 9 استان) اقدام لازم معمول و نتایج آن در جلسات آتی ارائه گردد.

ب) سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عملکرد بازرسی و نظارت ادارات کل صمت استانی را بررسی و استانهایی که عملکرد ضعیفی دارند برای لحاظ در عملکرد به مرکز توسعه و منابع استانی وزارتخانه و دبیرخانه کارگروه منعکس گردد.

ج) ستاد صنایع دخانی نسبت به ارائه گزارش دقیق کشفیات به تفکیک نام و نشان تجاری استان و مقدار مکشوفه اقدام نمایند.

د ) ستاد صنایع دخانی، موضوع ابطال مجوز واحدهای توزیعی که در کنار محصول مجاز کالای قاچاق عرضه مینمایند بررسی و ضمن اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی، درخصوص عدم تحویل کالای مجاز نسبت به ابطال مجوز توزیع اقدام لازم را معمول نمایند.

مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی و ادارات کل صمت استانها تعیین گردید. 

2. با توجه به تعدد و تکثر واحدهای توزیع کننده محصولات دخانی در سطح کشور که نشان دهنده حاشیه سود بسیار بالای این محصولات است؛ لذا مقرر گردید با محوریت اتاق اصناف ایران و مشارکت اتحادیه صنفی مربوطه و دستگاههای قانونی ذی ربط ضمن احصاء آمار تعداد فعالین مجاز و برآورد تعداد فعالین غیرمجاز و برآورد تعداد مطلوب فعال مورد نیاز کشور در حیطه توزیع و عرضه محصولات دخانی، الگوی فعالیت صنوف دخانی را به نحوی طراحی کنند که با رویکرد کاهش تعداد فعالین، ساماندهی واحدهای توزیعی عمده و خرده فروشی محصولات دخانی به تفکیک اتحادیههای صنفی استان/ شهرستان تا رسیدن به نقطه مطلوب اجرا و نتایج آن در جلسات آتی ارائه گردد. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی و اتاق اصناف ایران تعیین گردید. 

3. مقرر گردید واحدهای تولیدی محصولات دخانی نسبت به اعمال نظارتهای لازم برای توزیع کنندگان محصولات در سطح عرضه مبنی بر عدم عرضه کالای قاچاق در کنار محصول قانونی، اقدام لازم معمول نمایند. مسئول اجرای این بند واحدهای تولیدی محصولات دخانی تعیین گردید.

4. با توجه به اعلام ستاد صنایع دخانی مبنی بر افزایش تولید 26 درصدی در 6 ماهه سال جاری به نسبت سال گذشته مقرر گردید، معاونت تجارت و خدمات با هماهنگی ستاد صنایع دخانی و سایر دستگاههای ذی ربط و تشکلهای مربوطه نسبت به ویرایش و تصویب و اطلاع رسانی دستورالعمل توزیع محصولات دخانی اقدام لازم معمول نماید به گونهای که افزایش تولید حاصله در شبکه جدید شرکتهای پخش و به صورت مویرگی به خرده فروشان مربوطه منتقل و توزیع به صورت شفاف و قانونی و برخط و بدون انحصار صورت گیرد. مسئول اجرای این بند معاونت تجارت و خدمات ستاد صنایع دخانی تعیین گردید. 

5. گزارش اداره کل صمت استان تهران درخصوص بازرسی از واحدهای دکه داران در سطح استان تهران مطرح و مقرر گردید ادارات کل صمت استانها با لحاظ شرایط اجتماعی هر استان نسبت به اعمال نظارت بر عملکرد دکه داران و فعالان توزیع کننده و خرده فروشی محصولات دخانی اقدام لازم معمول و نتایج آن در جلسات آتی ارائه گردد. مسئول اجرای این بند اداره کل صمت استان تهران و اداره کل صمت استانها تعیین گردید. 

6. مقرر گردید دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و اتاق اصناف ایران موضوع آموزش واحدهای توزیعی را مجدداَ در دستور کار قرار داده و ضمن تعامل با معاونت تجارت و خدمات و سامانه جامع تجارت نسبت به ارائه آموزشهای لازم مبنی بر رعایت قوانین مربوطه و عدم عرضه کالای قاچاق و تقلبی در شبکه و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را انجام و نتایج در جلسات آتی ارائه گردد. مسئول اجرای این بند هیأت عالی نظارت، اتاق اصناف ایران و معاونت تجارت و خدمات تعیین گردید. 

7. با توجه به اعلام نماینده سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر بروزرسانی برخی از موارد مرتبط با کالای دخانی تا سال 1399 (از جمله استانداردهای شماره 2759 و 6685 ) و لزوم بروزرسانی سایر موارد مرتبط مطابق با استانداردهای روز جهانی مقرر گردید ستاد صنایع دخانی با تعامل سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای ذی ربط نسبت به احصاء موارد مرتبط با استانداردسازی محصولات دخانی (سیگارت و تنباکو) اقدام لازم معمول و نتایج اقدامات در جلسات آتی ارائه گردد. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی و سازمان ملی استاندارد ایران تعیین گردید. 

8. با توجه به اعلام آمادگی انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کالای دخانی مبنی بر انعقاد تفاهم نامه با دستگاههای ذی ربط قانونی و برگزاری کارگاه آموزشی منطقهای در سطح کشور برای دستگاههای کاشف مقرر گردید با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رعایت سایر قوانین ذی ربط و تعامل ستاد صنایع دخانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به انعقاد تفاهم نامه فی مابین و برگزاری کارگاه آموزشی منطقهای (هر ده استان در یک منطقه) اقدام لازم معمول و نتایج آن در جلسات آتی ارائه گردد. مسئول اجرای این بند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، ستاد صنایع دخانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین گردید. 

9. گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص عملکرد ادارات کل صمت استانی در زمینه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی محصولات دخانی مطرح و مقرر گردید:

الف) سازمان یادشده ضمن بررسی میدانی نسبت به احصاء محصولات دخانی به تفکیک نام و نشان تجاری قیمت درج شده/ قیمت فروش در سطح خرده فروشی / نام واحدهای تولیدی با قید فوریت انجام و نتایج آن به دبیرخانه کارگروه اعلام شود.

ب) ادارات کل صمت استانی کشور که در آنها واحد تولیدی سیگارت ساز استقرار دارند نیز وضعیت تولید/قیمت عرضه شده تولیدی/ قیمت عمده و خرده فروشی/ به تفکیک نام و نشان تجاری و نام واحدهای تولیدی را با قید فوریت تهیه و اعلام نمایند.

ج ) سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ادارات کل صمت استانهایی که در سامانه سیمبا عملکرد مطلوبی ندارند را احصاء و نسبت به اعلام آن به دبیرخانه اقدام نمایند.

د ) سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تشکیل جلسات با اتاق اصناف ایران و اتحادیههای ذی ربط موضوع مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه، وظایف و مسئولیت اجتماعی هر اتحادیه را احصاء تبیین و نتایج اقدامات را به دبیرخانه اعلام نماید. مسئول اجرای این بند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ادارات کل صمت استانی کشور تعیین گردید. 

10. با عنایت به اعلام انجمن و اتحادیههای صنفی توزیع کنندگان محصولات دخانی درخصوص وجود برخی مشکلات در زمینه اجرایی شدن تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گردید با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعامل سایر دستگاههای ذی ربط قانونی و ارائه پیشنهادهای انجمنهای تخصصی ذی ربط جلسات کارشناسی تشکیل و ضمن احصاء مشکلات در صورت لزوم اقدامات لازم پیشنهاد شود. مسئول اجرای این بند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد صنایع دخانی، انجمنهای تخصصی ذی ربط تعیین گردید. 

11. با توجه به اعلام شرکتهای دخانی مبنی بر وجود استندهای متفاوت در سطح عرضه و مغایرت قانونی آن مقرر گردید مراتب با محوریت ستاد صنایع دخانی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بررسی و ضمن اقدام لازم نتایج اعلام شود. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردید. 

12. با توجه به اعلام وجود تعدد نام و نشان تجاری در سطح عرضه و ضرورت ساماندهی آن مقرر گردید ستاد صنایع دخانی واحدهایی که اقدام به درخواست تولید محصول دخانی برای داخل کشور را داشته باشند میزان قاچاق آن در سنوات اخیر برآورد و از صاحبان نام و نشان تجاری مطالبه و در صورت پرداخت وجوه قاچاق به داخل کشور مجوز تولیدات آن صادر شود. ساماندهی این موضوع و نظارت بر آن بر عهده ستاد صنایع دخانی میباشد. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی تعیین گردید. 

13. موضوع ساماندهی بازار مولوی و عرضه قاچاق محصولات دخانی مجدداً مطرح و مقرر گردید با محوریت اتاق اصناف ایران (مشارکت اتحادیههای صنفی عمده فروشان محصولات دخانی و سایر دستگاههای ذی ربط قانونی) نسبت به طراحی سیستم و پالایش سطح بازار از کالای قاچاق بدون دخالت عوامل انسانی اقدام لازم معمول گردد به گونهای که در بازه زمانی مشخص (حداکثر دو ماهه) سطح بازار عاری از هر گونه کالای قاچاق محصول دخانی باشد. مسئول اجرای این بند اتاق اصناف ایران و اتحادیههای صنفی ذی ربط و انجمن توزیع کنندگان کالای دخانی تعیین گردید. 

14. موضوع ترانزیت محصولات دخانی و باز توزیع در داخل کشور مجدداً مطرح و مقرر گردید با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با تعامل سایر دستگاههای ذی ربط قانونی مراتب پیگیری و نتایج در جلسات آتی ارائه گردد. مسئول اجرای این بند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با تعامل سایر دستگاههای ذی ربط قانونی تعیین گردید. 

15. با توجه به اعلام نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم رعایت قوانین و ضوابط ابلاغی وزارتخانه مذکور در برخی از واحدهای تولیدی و توزیعی مقرر گردید ستاد صنایع دخانی ضمن دریافت چک لیست وزارتخانه مذکور مطابق مفاد قانونی مراتب را در قالب اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی / توزیع به تفکیک (سیگارت/تنباکو) اقدام و نتایج آن اعلام شود. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردید. 

 


دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

تسلیت آقای خمسه

تازه ترین‌ها

رئیس و اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه عطاران مشخص شدند

لزوم توجه به «مالیات» بر «سیگار» در بودجه ۱۴۰۲

سوءقصد به جان معاون وزارت صمت

۵۰۰۰ میلیارد تومان تنها بخشی از درآمد دولت از دخانیات

دستور العمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

وضعیت قرمز ایران در مالیات بر دخانیات/فروش دخانیات در دکه‌های مطبوعاتی قانونی شد!

ساماندهی عرضه دخانیات با رویکرد کاهش مصرف و مبارزه با قاچاق و تقلب

تداوم رویاپردازی سامانه ای وزارت صمت؛ گرانفروشی تا یک ماه دیگر حل خواهد شد!

آمادگی برای دریافت پیشنهادات حل مشکل سامانه

صنعت پخش کالای دخانی در بن بست مقررات مخل کسب وکار

انجمن های تخصصی مشکلات تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اعلام کنند

ابلاغ آیین نامه تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه

دخانیات، در صدر کشفیات قاچاق

مارلبرو، محصولی قاچاق و رازآلود

بهبود کیفیت فرآوری توتون به کمک تحقیقات

ممنوعیت تبلیغ محصولات نوپدید سیگار و قلیان الکترونیکی

مصرف سیگار در ایران چقدر است؟

کالای قانونی ، قاچاق تلقی میشود

ابلاغ نرخ مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی آسیب رسان به سلامت

ره آورد یک دهه بی تدبیری

ایران؛ بهشت صنایع دخانی / لغو ممنوعیت تولید تنباکوی معطر

تصمیمات ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق و کالای تقلبی (با محوریت دخانیات و لوازم یدکی)

بوی دود فساد می‌آید

ممنوعیت عرضه محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیرهای، فرانچایز و فروش اینترنتی

تاراج کشت توتون با واردات