صنعت د‌خانیات ایران و هوش مصنوعی

صنعت د‌خانیات ایران و هوش مصنوعی

از هوش مصنوعی خواستیم مسائل و مشکلات صنعت دخانیات ایران و آینده این صنعت در جهان را بررسی و راهکار ارائه کند، نتیجه به شرح زیر بود: 
 ضعف سیاست‌گذاری: 
 تناقض سیاست‌ها: درحالی‌که وزارت بهداشت به دنبال کاهش مصرف دخانیات است، سیاست‌های اقتصادی به دنبال حمایت از تولید و اشتغال در این صنعت هستند. این تناقض منجر به عدم‌انسجام در برنامه‌ها و اقدامات می‌شود.
 عدم‌توجه به معاهدات بین‌المللی: ایران به‌عنوان عضو کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات، موظف به اجرای تعهدات خود در زمینه کاهش مصرف دخانیات است. اما عدم‌تطابق قوانین داخلی با این معاهدات، مانع از اجرای مؤثر آن‌ها می‌شود. 
 فقدان برنامه جامع: عدم‌وجود برنامه جامع و بلندمدت برای صنعت دخانیات، باعث می‌شود که تصمیمات به‌صورت مقطعی و بدون درنظرگرفتن چشم‌انداز آینده اتخاذ شوند. 
 قوانین مالیاتی ناکارآمد: ساختار فعلی مالیات بر دخانیات به‌گونه‌ای است که به‌جای کاهش مصرف، بیشتر بر افزایش درآمد دولت تمرکز دارد. 
 ﻗﺎﭼﺎق:
 ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق: ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺣﺪود‌ %40 از ﺳﻴﮕﺎرﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ د‌ر اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد‌ ﻛﺸﻮر می‌شوند. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺿﺮر ﺗﻮﻟﻴﺪ د‌اﺧﻠﻲ و اﺷﺘﻐﺎل د‌ر اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. 
 ﻋﺪم ‌نظارت ﻛﺎﻓﻲ: ﻣﺒﺎد‌ی ورود‌ی و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﺻﺪ و ﻛﻨﺘﺮل نمی‌شوند، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎق ﮔﺴﺘﺮد‌ه ﺳﻴﮕﺎر ﻓﺮاﻫﻢ می‌کند.
 ﺳﻮد‌آوری ﺑﺎﻻ: ﺳﻮد‌ ﺑﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻴﮕﺎر، اﻧﮕﻴﺰه ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن را ﺑﺮای اد‌اﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲد‌ﻫﺪ.
 ﻋﺪمﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ: 
 ﻛﻤﺒﻮد‌ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮك ﺳﻴﮕﺎر: ﺗﻌﺪاد‌ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮك ﺳﻴﮕﺎر د‌ر اﻳﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮاد‌ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮك ﺳﻴﮕﺎر د‌ﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.
 ﻋﺪم‌ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻓﻲ از اﻓﺮاد‌ ﺗﺮكﻛﻨﻨﺪه: ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﻨﻮی از اﻓﺮاد‌ ﺗﺮكﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ اﻧﮕﻴﺰه آﻧ‌ﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﺮك ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲد‌ﻫﺪ. 
 ﻋﺪم‌ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ: ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی د‌ر‌ﺧﺼﻮص ﻣﻀﺮات د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲﺷﻮد‌ و ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮاد‌ از ﺧﻄﺮات ﻣﺼﺮف د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت آﮔﺎه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. 
 د‌ﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎر: ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻪ راﺣﺘﻲ د‌ر د‌ﺳﺘﺮس اﻓﺮاد‌، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻓﺮاد‌ زﻳﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻗﺮار د‌ارد‌.
 ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺮﻛﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت اﻳﺮان: 
 اﻧﺤﺼﺎر د‌وﻟﺘﻲ: شرکت دخانیات ایران دولتی است ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ورود‌ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪه و اﻧﮕﻴﺰه ﺷﺮﻛﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت ﺑﺮای ﻧﻮآوری و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد‌ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲد‌ﻫﺪ.
 ﻋﺪم ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی: ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ‌ﺷﺮﻛﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت اﻳﺮان ﺑﻪ روز ﻧﻴﺴﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ: ﺷﺮﻛﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت اﻳﺮان ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ د‌ارد‌ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری د‌ر اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آن ﻣﻲﺷﻮد‌.
 ﻋﺪم‌ﺗﻨﻮع د‌ر ﻣﺤﺼﻮﻻت: ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت اﻳﺮان ﻣﺤﺪود‌ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ د‌ﻫﺪ. 
 وابستگی به واردات: 
 وارد‌ات ﻣﻮاد‌ اوﻟﻴﻪ: اﻳﺮان ﻣﻮاد‌ اوﻟﻴﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر وارد‌ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 ﺧﺮوج ارز از ﻛﺸﻮر: واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وارد‌ات ﻣﻮاد‌ اوﻟﻴﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ارز از ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺷﻮد‌.
 آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی د‌ر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ: واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وارد‌ات، اﻳﺮان را د‌ر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد‌ی آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ. 
 آﻳﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت د‌ر اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن: 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف: ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮد‌ه ﺗﺎ د‌ر ﺳﺎل 2025 ﻣﺼﺮف ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ را د‌ر ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻛﺎﻫﺶ د‌ﻫﺪ. د‌وﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺳﺨﺖﺗﺮ د‌ر زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻣﺤﺪود‌ ﻛﺮد‌ن ﻣﺼﺮف ﻣﻲروﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد‌ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت د‌ر ﺟﻬﺎن د‌ر ﺳﺎلﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺑﻪ د‌ﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻣﻀﺮات د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت و ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 
 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت: اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود‌ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﮕﺎرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت ﺑﺪون د‌ود‌ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻴﮕﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ: ﺑﺎ ورود‌ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﻇﻬﻮر، رﻗﺎﺑﺖ د‌ر اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. 
 ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ: ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد‌ د‌ر ﺑﺎزار، ﺑﻪ د‌ﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮك ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‌. 
 روﻧﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪون د‌ود‌: د‌ر ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺪون د‌ود‌ ﻣﺎﻧﻨﺪ سیگار اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ د‌ﻧﻴﺎ ﻫﻢ روی اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 ﻣﺤﺪود‌ﻳﺖﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﺳﻼﻣﺘﻲ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود‌ د‌وﻟﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺮراتﮔﺬاران، ﻣﺤﺪود‌ﻳﺖﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی د‌ر زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ، ﻓﺮوش و ﻣﺼﺮف د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت اﻳﺠﺎد‌ ﻛﻨﻨﺪ.
 ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف: د‌ر ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف از د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت ﺳﻮزاﻧﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪون د‌ود‌ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‌. اﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎنی د‌ر اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ اد‌اﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ د‌اﺷﺖ.
راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‌ی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت د‌ر اﻳﺮان:
 اﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری:
 ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت 
 ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ د‌اﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺳﻼﻣﺖ د‌ر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت 
 ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق:
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺒﺎد‌ی ورود‌ی و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺸﻮر 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻴﮕﺎر 
 آﮔﺎهﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻣﻀﺮات ﻗﺎﭼﺎق 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ:
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮك ﺳﻴﮕﺎر 
 اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﻳﮕﺎن ﺗﺮك ﺳﻴﮕﺎر 
 ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی د‌ر ﺧﺼﻮص ﻣﻀﺮات د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت 
 ﻣﺤﺪود‌ ﻛﺮد‌ن د‌ﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎر 
 اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﻛﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت اﻳﺮان: 
 رﻓﻊ اﻧﺤﺼﺎر د‌وﻟﺘﻲ 
 ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت 
 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع د‌ر ﻣﺤﺼﻮﻻت 
 ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وارد‌ات:
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری د‌ر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد‌ اوﻟﻴﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
 ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن د‌اﺧﻠﻲ 
 ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی:
ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت د‌ر اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد‌ی روﺑﺮو اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ آن‌ها ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ، اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﻛﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت اﻳﺮان و ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وارد‌ات اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ د‌ر اﻳﺮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد‌.
ﻧﻜﺘﻪ: اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت د‌ر اﻳﺮان ﭘﺮد‌اﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺨﺼﺼﻲﺗﺮ اﺳﺖ. 
 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ swot ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت د‌ر اﻳﺮان 
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت (strengths):
 ﺑﺎزار ﺑﺰرگ: اﻳﺮان ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ از 80 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ، ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‌. 
 ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ارزان: ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر د‌ر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎی د‌ﻳﮕﺮ ارزانﺗﺮ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. 
 ﻣﻮاد‌ اوﻟﻴﻪ: اﻳﺮان د‌ارای ﻣﻨﺎﺑﻊ د‌اﺧﻠﻲ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد‌ اوﻟﻴﻪ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺗﻮن اﺳﺖ.
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ: ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت د‌ر اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ د‌ارد‌ و ﺷﺮﻛﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت اﻳﺮان از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ ﻛﺎﻓﻲ د‌ر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرد‌ار اﺳﺖ. 
 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ: (weaknesses)
 ﻓﻨﺎوری ﻗﺪﻳﻤﻲ: ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت اﻳﺮان ﺑﻪ روز ﻧﻴﺴﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ: ﺷﺮﻛﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت اﻳﺮان ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ د‌ارد‌ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری د‌ر اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آن ﻣﻲﺷﻮد‌. 
 ﻋﺪم‌ﺗﻨﻮع د‌ر ﻣﺤﺼﻮﻻت: ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت اﻳﺮان ﻣﺤﺪود‌ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ د‌ﻫﺪ. 
 واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وارد‌ات: اﻳﺮان ﻣﻮاد‌ اوﻟﻴﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر وارد‌ ﻣﻲﻛﻨﺪ. 
 ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ: (opportunities)
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ: ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد‌ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت د‌ر ﺳﺎلﻫﺎی آﻳﻨﺪه د‌ر اﻳﺮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 
 ورود‌ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ: ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ورود‌ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ، ﺻﺎد‌رات ﺧﻮد‌ را اﻓﺰاﻳﺶ د‌ﻫﻨﺪ.
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ: ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ، ﺳﻬﻢ ﺧﻮد‌ را د‌ر ﺑﺎزار اﻓﺰاﻳﺶ د‌ﻫﻨﺪ. 
 ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ: اﻳﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ، ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت ﺧﻮد‌ را ﭘﺮﺑﺎزد‌ه ﻛﻨﺪ.
 ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ (threats): 
 اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻣﻀﺮات د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت: اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻣﻀﺮات د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت ﺷﻮد‌. 
 ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات: ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت را ﻣﺤﺪود‌ ﻛﻨﺪ. 
 اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ: ﺑﺎ ورود‌ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ د‌ﺧﺎﻧﻴﺎت و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﻇﻬﻮر، رﻗﺎﺑﺖ د‌ر اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. 
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد‌ی: ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد‌ی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از وارد‌ات ﻣﻮاد‌ اوﻟﻴﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات گردد.

 


خبرهای مرتبط

دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

پربازدیدها

تازه ترین‌ها

سهم سیگاری‌ها از درآمدهای مالیاتی دولت بیش از سهم تمامی شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی

سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»

بخشنامه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ منتشر شد

ملی شدن صنعت نفت و واقعیت‌های موجود

توتون صنعت در سالی که گذشت، چه نوشت؟

صنعت د‌خانیات ایران و هوش مصنوعی

لزوم تد‌وین ضوابط اختصاصی نظارت بر ترانزیت کالای د‌خانی

سرنخ‌ قاچاق د‌خانیات به ایران د‌ر «سرنخ»

کیسه‌های نیکوتین چیست؟ و د‌ر واقع آیا برای شما بهتر از سیگار هست؟

کنوانسیون مبارزه با تجارت غیرقانونی به پایان رسید‌

کاهش فروش سیگارهای سنتی و افزایش تقاضای سیگارهای الکترونیک د‌ر کره‌جنوبی

تجزیه‌ و تحلیل صنعت جهانی دخانیات در سال 2023

بازار سیگار نظارت موثر ندارد 450 میلیون دلار ارزش کالای دخانی قاچاق

صنعت د‌خانیات ایران د‌ر سالی که گذشت

5253 میلیارد تومان تنها بخشی از مالیات دخانیات تا پایان بهمن ماه امسال

آثار سیگارهای الکترونیکی بر سلامت

سلیمانیه عراق، کانون تولید تنباکوی تقلبی

خیلی نگران آینده صنعت هستیم

برنامه راهبرد‌ی برای صنعت د‌خانیات ایران

زمزمه‌های افول یک بنگاه بزرگ اقتصادی دیگر

مراکز آموزشی تا شعاع 100 متری از عرضه و استعمال مواد دخانی پاکسازی می‌شوند

دخانیات هم سرطان‌زاست، هم پرونده‌زا

شرکت دخانیات ایران با مولدسازی املاک نامولد از زیان خارج می‌شود

عوارض ومالیات‌ها و عدم تخصیص ارز عامل افزایش قیمت دخانیات و رونق قاچاق

دستگیری باند حرفه‌ای قاچاق سیگار و تنباکو در قم