دستورالعمل وظایف و تعیین عاملیت فروش 
محصولات دخانی 
(موضوع ماده 7 قانون جامع کنترل  و مبارزه ملی با دخانیات)

دستورالعمل وظایف و تعیین عاملیت فروش محصولات دخانی (موضوع ماده 7 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات)

  تعاریف

ماده 1 تعاریف قانون: 

- قانون: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی  با دخانیات

- محصولات دخانی: هر ماده یا فرآوردهای است که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل دهنده آن، گیاه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن باشد.

- فرد صنفی: فرد دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنف بنکداران موادغذایی، خواربار فروشان، عطار و سقط فروش و سوپرمارکت داران.

- مجوز عاملیت: مجوزی است که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برای بازرگانی محصولات دخانی صادر مینماید.

- پروانه فروش: مجوزی است که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و اتحادیههای صنفی موضوع بند(۳) برای عمده و خرده فروشی محصولات دخانی صادر مینمایند.

- عا مل عمده فروش: فرد صنفی دارای مجوز عاملیت از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور که فرآوردههای دخانی را از مبادی اولیه تولید و تأمین، تهیه و به واحدهای مجاز خرده فروشی عرضه مینماید.

- عامل خرده فروش: فرد صنفی دارای پروانه فروش که فرآوردههای دخانی را از عامل عمده فروش تهیه و به مصرف کننده نهایی عرضه مینماید.

- تبلیغ: هرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در معرفی، تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی انجام شود.

 عاملین عمده فروش

ماده ۲- عاملین عمده فروش محصولات دخانی باید دارای پروانه کسب از یکی از اتحادیههای صنفی بنکداران موادغذایی و عطار و سقط فروش بوده و مجوز عاملیت از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور داشته باشند.

ماده ۳- عاملین عمده فروش محصولات دخانی، مجاز به عرضه محصولات دخانی فاقد شماره سریال، تصاویر هشداردهنده بهداشتی، ابزار امنیتی و درج عبارت مخصوص فروش در ایران (بر روی کلیه بسته بندیهای وارداتی) نمیباشند. با متخلفین علاوه بر ماده (۱۱) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، طبق قانون و مقررات نظام صنفی و مبارزه با قاچاق کالا و سایر قوانین و مقررات ذیربط برخورد میگردد.

 تبصره- واحدهای صنفی عمده فروش مجاز به خرده فروشی محصولات دخانی و عرضه به مصرف کننده نهایی نمیباشند.

ماده ۴- دارنده مجوز عاملیت و پروانه عمده فروشی میتواند محصولات دخانی را از طریق شرکتهای دارای مجوز پخش کالا در سطح شبکه مربوطه به عاملیت خرده فروش تحت پوشش تحویل نماید.

ماده ۵- با ابطال و یا انقضای مهلت اعتبار پروانه کسب، مجوز عاملیت و پروانه عمده فروشی نیز از درجه اعتبار ساقط میگردد.

ماده ۶- فروش محصولات دخانی توسط عامل عمده فروش از طریق شبکههای مجازی ممنوع است.

 عاملین خرده فروش

ماده ۷- عاملین خرده فروش محصولات دخانی باید دارای پروانه کسب از یکی از اتحادیههای صنفی خواربار فروشان، عطار و سقط فروش و سوپرمارکت داران بوده و پروانه فروش از اتحادیههای مذکور دریافت نمایند.

ماده ۸- عاملین خرده فروش مکلفند محصولات دخانی مجاز را از فرد صنفی دارای مجوز عاملیت توزیع و پروانه عمده فروشی تهیه و به مصرف کننده نهایی عرضه نمایند.

ماده ۹ محصولات دخانی باید در بسته بندیهایی از قبیل پاکت، کارتن، قوطی و لفاف بوده و با شماره سریال، تصاویر هشداردهنده بهداشتی و ابزار امنیتی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور عرضه یا به فروش برسد، درج عبارت "مخصوص فروش در ایران"بر روی کلیه بسته بندیهای محصولات دخانی الزامی است.

تبصره- فروش محصولات دخانی به صورت فله ای، باز و یا نخی ممنوع است.

ماده ۱۰- عاملین خرده فروش محصولات دخانی مکلفند از فروش محصولات دخانی به افراد کمتر از (۱۸) سال سن و یا به واسطه آنها خودداری نمایند. در صورت مشکوک بودن سن خریدار، ارایه مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل (۱۸) سال سن از طرف خریدار الزامی است. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مجوز و پروانه فروش واحد صنفی متخلف به صورت دائم ابطال خواهد شد.

ماده ۱۱- فروش محصولات دخانی از طریق شبکههای مجازی دستگاههای خودکار فروش ممنوع است.

ماده ۱۲- شبکه مجاز توزیع محصولات دخانی صرفاً عوامل دارای مجوز عاملیت و پروانه عمده فروشی محصولات دخانی از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور میباشند و خرید محصولات دخانی از سایرین تخلف محسوب و متخلف علاوه بر ابطال دائمی پروانه فروش، مشمول مجازاتهای تعیین شده در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، قانون و مقررات نظام صنفی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و... میباشد.

ماده ۱۳- با ابطال و یا انقضای مهلت اعتبار پروانه کسب، پروانه خرده فروشی نیز از درجه اعتبار ساقط میگردد.

 سایر

ماده ۱۴- پروانه خرده فروشی میبایست با رعایت فاصله حداقل یکصد (۱۰۰) متر از مراکز آموزشی، ورزشی، اماکن فرهنگی و مذهبی صادر گردد.

ماده ۱۵- اتحادیههای صنفی مربوطه مکلفند، فهرست عاملیت خرده فروش مجاز را که در سامانه اصناف ثبت نموده اند به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوط و واحدهای بازرسی و نظارت اصناف، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند.

ماده ۱۶- مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور موظف است فهرست عاملین خرده فروش را در درگاه الکترونیکی و سایت اختصاصی خود قرار داده، به نحوی که قابل مشاهده بازدیدکنندگان باشد.

ماده ۱۷- شبکه مجاز توزیع محصولات دخانی صرفاً عوامل دارای مجوز عاملیت و پروانه عمده فروشی (کشوری یا استانی) از مرکز برنامه¬ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و خرده فروشی محصولات دخانی از اتحادیههای صنفی مربوطه میباشد و توزیع خارج از این شبکه تخلف محسوب و با متخلف طبق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، قانون و مقررات نظام صنفی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و... برخورد میگردد.

ماده ۱۸- فروش و عرضه محصولات دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد که نمایانگر تبلیغ محصولات دخانی برای عموم باشد.

ماده ۱۹- بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، سازمانهای صنفی، ناظران کمیسیونهای نظارت، مامورین نیروی انتظامی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازرسی از واحدهای صنفی عمده فروش و خرده فروش اقدام خواهند نمود و در صورتی که واحدهای مزبور مرتکب تخلفات صنفی گردند موارد تخلف را برای رسیدگی به تناسب نوع تخلف به محاکم قضایی و شعب ویژه تعزیرات حکومتی اعلام مینمایند. عاملین عمده فروش و خرده فروش موظف به ارائه مجوز عاملیت و پروانه فروش محصولات دخانی به بازرسان، ناظران و ماموران دستگاههای فوقالذکر میباشند.

ماده ۲۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در کلیه مراحل اجرایی عملیات بازرسی اماکن عمومی و محلهای عرضه محصولات دخانی همکاری لازم را با مامورین و بازرسان وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت، اتحادیهها و اتاق اصناف بعمل آورد.

ماده ۲۱- مامورین بهداشتی و سایر مامورین ذیربط موظفند در اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرایی مربوطه و مفاد این دستورالعمل گزارشهای خود را حسب مورد برای مراجع ذیصلاح ارسال دارند.

ماده ۲۲- در صورت عدم رعایت هریک از مواد مرتبط این دستورالعمل و عرضه محصولات دخانی غیرمجاز، پروانه خرده فروشی و مجوز عمده فروشی محصولات دخانی به صورت دائمی لغو میگردد.

ماده ۲۳- این دستورالعمل در (۲۳) ماده و (۲) تبصره و بر اساس ماده (۷) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تهیه و در کارگروه تخصصی ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به تصویب رسید.

 


خبرهای مرتبط

دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

تسلیت آقای خمسه

تازه ترین‌ها

رئیس و اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه عطاران مشخص شدند

لزوم توجه به «مالیات» بر «سیگار» در بودجه ۱۴۰۲

سوءقصد به جان معاون وزارت صمت

۵۰۰۰ میلیارد تومان تنها بخشی از درآمد دولت از دخانیات

دستور العمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

وضعیت قرمز ایران در مالیات بر دخانیات/فروش دخانیات در دکه‌های مطبوعاتی قانونی شد!

ساماندهی عرضه دخانیات با رویکرد کاهش مصرف و مبارزه با قاچاق و تقلب

تداوم رویاپردازی سامانه ای وزارت صمت؛ گرانفروشی تا یک ماه دیگر حل خواهد شد!

آمادگی برای دریافت پیشنهادات حل مشکل سامانه

صنعت پخش کالای دخانی در بن بست مقررات مخل کسب وکار

انجمن های تخصصی مشکلات تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اعلام کنند

ابلاغ آیین نامه تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه

دخانیات، در صدر کشفیات قاچاق

مارلبرو، محصولی قاچاق و رازآلود

بهبود کیفیت فرآوری توتون به کمک تحقیقات

ممنوعیت تبلیغ محصولات نوپدید سیگار و قلیان الکترونیکی

مصرف سیگار در ایران چقدر است؟

کالای قانونی ، قاچاق تلقی میشود

ابلاغ نرخ مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی آسیب رسان به سلامت

ره آورد یک دهه بی تدبیری

ایران؛ بهشت صنایع دخانی / لغو ممنوعیت تولید تنباکوی معطر

تصمیمات ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق و کالای تقلبی (با محوریت دخانیات و لوازم یدکی)

بوی دود فساد می‌آید

ممنوعیت عرضه محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیرهای، فرانچایز و فروش اینترنتی

تاراج کشت توتون با واردات