قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

تاریخ تصویب: 1385/06/15

مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا

جزئیات متن قانون

جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که با عنوان طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 15/6/1385و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال میگردد.

غلامعلیحدادعادل

رئیسمجلسشورایاسلامی

 

ماده 1 - به منظور برنامهریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده میشود با ترکیب زیر تشکیل میشود:

- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد.

- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- وزیر آموزش و پرورش.

- وزیر بازرگانی.

- فرمانده نیروی انتظامی.

- دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر.

- نماینده یکی از سازمانهای غیردولتی مرتبط با دخانیات بهانتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تبصره 1 - دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود.

تبصره 2 - گزارش عملکرد شش ماهه ستاد به هیأت وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.

تبصره 3 - نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت میشوند.

ماده 2 - وظایف ستاد به شرح زیر است:

الف - تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگیهای تبلیغات.

ب - تدوین و تصویب برنامههای آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاههای مرتبط.

ج - تعیین نوع پیامها، هشدارها، تصاویر و طرحهای مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دورههای زمانی آن، موضوع ماده (5) این قانون.

مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.

ماده 3- هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.

ماده 4- سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام میگیرد.

ماده 5 - پیامهای سلامتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد (50%) سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی - وارداتی) را پوشش دهد.

تبصره - استفاده از تعابیر گمراهکننده مانند ملایم، لایت، سبک و مانند آن ممنوع گردد.

ماده 6 - کلیه فرآوردههای دخانی باید در بستههایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» بر روی کلیه بستهبندیهای فرآوردههای دخانی وارداتی الزامی است.

ماده 7 - پروانه فروش فرآوردههای دخانی توسط وزارت بازرگانی و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر میشود.

تبصره - توزیع فرآوردههای دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.

ماده 8 - هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآوردههای دخانی به میزان ده درصد (10%) افزایش مییابد.

تا دودرصد(2%)از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآوردههای دخانی واریزی به حساب خزانهداری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجههای سنواتی در اختیار نهادها و تشکلهای مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامههای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار میگیرد.

ماده 9 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیتهای پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآوردههای دخانی و خدمات مشاورهای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینههای گسترش و حمایت از مراکز مشاورهای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.

ماده 10 - انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آییننامه اجرایی آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصد هزار (000 500) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازاتهای یادشده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده 11 - فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده(7)این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از پانصد هزار (000 500) ریال تا سی میلیون (000 000 30) ریال جزای نقدی است و میزان مجازاتهای یادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأتوزیران قابل افزایش است.

ماده 12 - فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآوردههای دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از یکصد هزار (000 100) ریال تا پانصد هزار (000 500) ریال محکوم میشود، تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای ده میلیون (000 000 10) ریال مجازات است.

ماده 13 - استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات میشود:

الف - چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور محکوم میشود.

ب - سایر مرتکبین به جزای نقدی از هفتاد هزار (000 70)ریال تا یکصد هزار (000 100) ریال محکوم میشوند.

تبصره 1 - مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار (000 50) ریال تا یکصد هزار (000 100) ریال است.

تبصره 2 - هیأت دولت میتواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار براساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.

ماده 14 - عرضه، فروش، حمل و نگهداری فرآوردههای دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالا است.

ماده 15 - ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآوردههای دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است.

ماده 16 - فروشندگان مکلفند فرآوردههای دخانی را در بستههای مذکور در ماده(6) عرضه نمایند، عرضه و فروش بستههای بازشده فرآوردههای دخانی ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی از پنجاه هزار (000 50) ریال تا دویست هزار (000 200) ریال محکوم میشوند.

ماده 17- بارمالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال 1385 از محل صرفهجوییها و در سالهای بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (8) همین قانون و سایر درآمدها در ماده(9) هزینه گردد.

ماده 18 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.

ماده 19 - احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجرا گذاشته میشود.

ماده 20- درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سلامت است به اطلاع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

                                                                                               غلامعلی حدادعادل   رئیس مجلس شورای اسلامی

 


خبرهای مرتبط

دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

تازه ترین‌ها

برنامه مدونی برای ساماندهی مشکلات توتون‌کاران در دستور کار داریم

دوراهی تأمین ارز کالاهای اساسی

اقدامات وزارت صمت برای رفع مشکلات توتونکاران

گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از صنعت دخانیات

نهمین کنفرانس جهانی اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات برگزار شد

فقط 3درصد میزان سیگار قاچاق شده به داخل کشور کشف می شود

بازداشت معاون سابق وزیر صمت و دبیرکارگروه تنظیم بازار

مراسم معارفه و تکریم مدیرعامل موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد برگزار شد

احتمال افزایش دوباره قیمت سیگار از دی‌ماه/ سوءاستفاده از تغییر بسته‌بندی شرکت JTI توسط دلالان/ ۵۰ درصد بازار دست یک کمپانی خارجی است

ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی شد

سایه تقلب ترکیه و هند بر سر تنباکوی سنتی اصفهان

دولت در گرداب ارز جهانگیری

استفاده از سیگار الکترونیکی کمکی به ترک سیگار نمیکند!

عدم افشای برخی مواد شیمیایی در سیگارهای الکترونیکی توسط سازندگان

به مناسبت انتشار دوازدهمین شماره ماهنامه «توتون صنعت»

تحقیقات نشان میدهد که ۱۲ هزار سال پیش از دخانیات استفاده میشده است

«دکتر مهدی غضنفری» عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی شد

1،600،000،000،000،000 تومان یارانه پنهان در یکسال

14 درصد افزایش تولید سیگارت در نیمه اول امسال

محورهای بودجه 1401 کل کشور

محکومیت ۴۰۰ میلیونی قاچاقچی سیگار در قزوین

خود باوری در صنعت دخانیات با شکست انحصار

ما را با انگلیس و استرالیا مقایسه نکنید قاچاق را کنترل کنید

گزارش تصویری برداشت توتون استان گلستان

مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان وصادرکنندگان محصولات دخانی برگزار شد